jaarverslag laden
even geduld

Jaarverslag
SARWGG

De SAR WGG was in 2017 bijzonder actief en leverde 27 adviezen af. Dat zijn er meer dan in de voorgaande jaren.

De raad is tevreden dat door deze advisering het middenveld - aangevuld met enkele onafhankelijke deskundigen - de Vlaamse Regering van nut kan zijn om de belangrijkste regelgeving te screenen op de na te streven doelstellingen, de haalbaarheid en de wenselijkheid. De raad geeft opmerkingen bij de voorontwerpen van decreet en besluit, maar beperkt zich hier niet toe. We doen tegelijkertijd ook aanbevelingen en suggesties om de regelgeving meer ‘maatschappelijk verantwoord’ te maken. Dit betekent dat wetgeving moet bijdragen tot meer kwaliteit, performantie, relevantie, equity en toegankelijkheid in de zorg en ondersteuning.

Deze betrokkenheid van de stakeholders en de dialoog tussen beleidsmakers en adviesraad dragen ook bij tot een meer gedragen en weloverwogen beleid.

De adviezen van de raad betroffen heel wat onderwerpen. Binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ging het bijvoorbeeld over de Vlaamse sociale bescherming, de zorg en ondersteuning voor ouderen, de geestelijke gezondheidszorg, de geïntegreerde eerstelijn en de rechten van de persoon met een zorgnood.

De SAR WGG is ervan overtuigd dat de toekomst van zorg en ondersteuning er één is waar de persoon met zorgbehoefte centraal staat. Getrapte en gedeelde, integrale zorg en ondersteuning vormt daartoe het uitgangspunt. In dit model zal vaak de simultane inzet van zelfzorg, mantelzorg, generalistische en gespecialiseerde zorg aangewezen zijn. We pleiten voor een multidisciplinaire aanpak die gericht is op kwaliteit van leven. De raad roept ook op om werk te maken van een geïntegreerde aanpak, volgens het principe van ‘health and well-being in all policies’.

Tot slot gaf de raad ook advies over de toekomst van de advisering en het overleg in het beleidsdomein WVG zoals die worden uitgetekend in het voorontwerp van decreet over de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Vlaanderen staat voor strategische keuzes inzake het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid. De raad is ervan overtuigd dat een gestructureerde en transparante betrokkenheid van de belanghebbenden en enkele onafhankelijke deskundigen uit het beleidsdomein WVG hierbij een meerwaarde biedt. Voor de SAR WGG moet de nieuw op te richten Vlaamse Raad voor WVG zowel overleg plegen en akkoorden sluiten over strategische beleidsaangelegenheden voor het beleidsdomein WVG als de rol opnemen van strategische adviesraad voor het beleidsdomein WVG.

Prof. em. Jan De Maeseneer
Voorzitter SAR WGG

Leeswijzer

Het nieuwe format geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in werkthema's.

Werking in cijfers

De SAR WGG wenst in zijn rol als adviesverlener het brede gamma van adviezen te gebruiken. Hij wil deze advisering niet beperken tot de reactieve adviezen over ontwerpdecreten en ontwerpbesluiten van strategisch belang die de Vlaamse Regering principieel heeft goedgekeurd. De raad ziet zijn opdracht en speelruimte breder en wenst ook op andere momenten van het beleidvormingsproces gehoord te worden of van zich laten horen.

Pro-actief en anticiperend adviseren: de SAR WGG verleent op eigen initiatief advies aan de Vlaamse overheid over maatschappelijke thema’s die door de beleidsmakers nog niet zijn uitgewerkt of niet op hun agenda staan. De raad spoort de overheid aan om deze thema’s op te nemen in haar toekomstige beleidsvoorstellen.

Reactieve adviezen: de SAR WGG adviseert beleidsmaatregelen op vraag van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Een reactief advies handelt over een beleidsmaatregel die in grote mate afgewerkt is.
De SAR WGG kan ook op eigen initiatief advies geven over alle beleidsvoorstellen die de Vlaamse Regering en Vlaams Parlement maken.

Beleidsinitiërende en klankbordadviezen: de SAR WGG heeft de ambitie om het beleid inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin mee te sturen. Dat veronderstelt dat de raad niet alleen voorafgaand en op het einde van het beleidsvormingsproces zijn mening kenbaar maakt, maar ook in het begin (beleidsinitiërend advies) en in de loop (klankbordadvies) van de ontwikkeling van het beleid.
De SAR WGG wil hierbij niet in de plaats te treden van de verschillende middenveldorganisaties die in de loop van de beleidsontwikkeling gehoord worden. De rol van de SAR WGG ligt in dit proces vooral in het uitwerken van strategische doelstellingen die de (deel-)sector overschrijden en/of een impact hebben op andere (deel)sectoren binnen het beleidsdomein van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Adviesvragers: in 2017 kreeg de SAR WGG van 6 Vlaamse ministers adviesvragen binnen. Ministers Vandeurzen vroeg de SAR WGG logischerwijs het meest om advies.

Adviesthema's: de SAR WGG bracht de meeste adviezen uit over de het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Raadszittingen

De SAR WGG organiseerde 21 vergaderingen in 2017:

 • de raad kwam 11 keer samen in een raadsvergadering. Op de 11 raadsvergaderingen waren gemiddeld 15 van de 27 leden aanwezig.
 • de vaste werkgroep van de raad vergaderde 10 keer.
 • er werd 2 keer overlegd met minister Vandeurzen.

Overleg met Vlaamse beleidsmakers

Protocol informatie-uitwisseling: de raad en Vlaams minister Vandeurzen ondertekenden op 8 september 2011 een protocol voor informatie-uitwisseling. Dit protocol bepaalt onder andere tot welke gegevens van het beleidsdomein WVG (het secretariaat van) de SAR WGG toegang heeft om zijn opdracht beter te vervullen. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over de regelgevingsagenda en over studieopdrachten. In het protocol worden ook een aantal afspraken opgenomen over de wijze waarop het ontvangen en toelichten van adviesvragen en het afwerken en bezorgen van adviezen best verloopt. Tot slot wordt de raad ook betrokken bij de opmaak van het programma voor wetenschappelijk onderzoek in het beleidsdomein.

Overleg minister WVG: op 20 februari 2017 hebben de voorzitter en de secretaris een gesprek gehad met de beleidsraad WVG over het werkprogramma van de SAR WGG. Minister Vandeurzen informeerde de raad op 23 november 2017 over de beleidsbrief WVG. Daarop volgde een gedachtewisseling tussen de raadsleden en de minister.

Overleg Vlaams Parlement: op 31 mei 2017 vond in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een gedachtewisseling plaats met enkele vertegenwoordigers van de SAR WGG over het advies over de conceptnota ‘Een geïntegreerde zorgverlening op de eerste lijn’.

Samenstelling SARWGG

De Vlaamse Regering herbenoemde 26 leden voor een periode van vier jaar vanaf 1 oktober 2017.

Met het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herbenoeming van de leden van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid werden 5 vertegenwoordigers van de voorzieningen, 6 van de gebruikers, 6 van de sociaal-economische organisaties en 2 vertegenwoordigers van personeel van voorzieningen herbenoemd, net als 6 onafhankelijke deskundigen.

 • Voorzitter
  • De Maeseneer Jan
 • Ondervoorzitter
  • Deneyer Hilde
  • Weeghmans Ilse

Leden

 • Onafhankelijke deskundigen
  • De Maeseneer Jan
  • Jennes Gaby
  • Kloeck Kristine
  • Stabel Kurt
  • Van Audenhove Chantal
  • Van Gorp Luc
  • Van Herck Koen
 • Vertegenwoordigers van de gebruikers
  • Briels Griet, Vlaams Netwerk Armoedebestrijding
  • De Geest Greta, Onafhankelijke Ziekenfondsen
  • Keirse Manu, Gezinsbond
  • Van Kets Katrien, Christelijke Mutualiteit
  • Vervoort Katrien, Socialistische Mutualiteit
  • Weeghmans Ilse, Vlaams Patiëntenplatform
 • Vertegenwoordigers van het personeel
  • Bauwens Jan-Piet, BBTK
  • Remy Olivier, LBC
 • Vertegenwoordigers van de SERV
  • Adriaens Fien, Vlaams ABVV
  • Aissa Laïla, ACLVB
  • Bruggen Peter, Boerenbond
  • Deneyer Hilde, Unizo
  • Rosvelds Sandra, ACV
  • Van Herck Pieter, Voka
 • Vertegenwoordigers van de voorzieningen
  • Cautaers Anita, SOM
  • Cloet Margot, Zorgnet-Icuro
  • Delaruelle Hendrik, Vlaams Welzijnsverbond
  • De Vriendt Tine, VVSG
  • Gaublomme Ann, Verso

Medewerkers

Voorzitter

 • Jan De Maeseneer

Secretaris

 • Gunter Naets

Studiedienst

 • Annick De Donder
 • Barbara Krekels

Welzijn, volksgezondheid en gezin

Adviezen en andere initiatieven

In 2017 bracht de SAR WGG 19 adviezen uit over het thema welzijn, volksgezondheid en gezin, waarvan 1 op eigen initiatief, samen met de SERV.

Het effectief verminderen van de sociaal ongelijke verdeling van gezondheid en welzijn moet veel nadrukkelijker op de agenda komen van het beleid en de relevante actoren in Vlaanderen. De SAR WGG is van mening dat dit kan worden bereikt door de ongelijkheid onderwerp te maken van een nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling. De raad bereidde in 2017 een advies op eigen initiatief voor waarin hij zelf de inspiratie voor zo’n gezondheidsdoelstelling levert. Concreet vraagt de raad dat Vlaanderen zich tot doel stelt om tegen 2030 de verschillen in gezonde levensjaren en in welbevinden naargelang de positie op de sociale ladder met 25% te verminderen.

In de kijker

27
april

Sterke eerste lijn is pas mogelijk als bestaande structuren evolueren

De conceptnota ‘een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn’ is een belangrijke stap in het reorganisatietraject van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Toch blijft er nog een lange weg te gaan. De SAR WGG onderschrijft dat een sterke eerste lijn de persoon met een zorg- en ondersteuningsbehoefte in het centrum plaatst.

Lees het advies

 
6
juli

Aandachtspunten bij de conceptnota zorg en ondersteuning op maat van alle gezinnen.

Het uitvoeringsbesluit wijk-werken verduidelijkt alvast een aantal operationele elementen van dit systeem. Zo kunnen enkel VDAB of OCMW werkzoekenden toeleiden en wordt het maximum aantal uren prestaties vastgelegd op 60 uur per maand en 630 uur per jaar.

De Vlaamse Regering heeft een nieuw werkingskader voor de diensten gezinszorg uitgewerkt. De SARWGG waardeert dat deze conceptnota een kader creëert waarin wordt nagedacht over de manier waarop de gezinszorg in de toekomst kan inspelen op uitdagingen zoals de vergrijzing, de vermaatschappelijking en de afbouw van de ligduur in ziekenhuizen. In zijn advies formuleert de raad aandachtspunten bij dit toekomstgerichte kader.

Lees het advies

6
september

Uittekenen Vlaamse sociale bescherming moet behoedzaam en weloverwogen

De SAR WGG pleit ervoor om de regelgeving rond de Vlaamse sociale bescherming (VSB) behoedzaam te ontwikkelen. Het is cruciaal dat deze leidt tot betere zorg en ondersteuning voor elke Vlaming. Zowel het decreet als de daarbij horende uitvoeringsbesluiten moeten nauwkeurig en weloverwogen tot stand komen.

Dit decreet heeft immers een grote impact op de financiering van de zorg en ondersteuning in Vlaanderen. Het bouwt het pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen dat onder de VSB valt verder uit. Het gaat onder meer over de residentiële ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de revalidatie en de thuiszorg.

In zijn advies geeft de SAR WGG enkele belangrijke opmerkingen en suggesties. De raad focust op de algemene principes en de organisatie van de VSB, op de verplichtingen van de gebruiker en op het nieuwe persoonsvolgende financieringssysteem in zorg en ondersteuning.

Lees het advies

Andere beleidsdomeinen

De raad verstrekte ook 8 adviezen over beleidsaangelegenheden in andere Vlaamse beleidsdomeinen.

Zo werd onder andere advies verstrekt over de rol van de Centra voor Leerlingenbegeleiding en over de transitieprioriteit Slim wonen en leven. De raad adviseerde eveneens over het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Ook gaf de raad advies over de programmadecreten met betrekking tot de begroting en de begrotingsaanpassing.

In de kijker

15
februari

Advies Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het is goed dat één van de strategische doelstellingen uit het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen verbanden legt met welzijn en gezondheid.

In zijn advies wijst de raad erop dat welzijn en gezondheid veel minder aan bod komen in de verdere uitvoering van die doelstellingen. Als de Vlaamse Regering het ruimtelijk beleid op een geïntegreerde manier wil aanpakken, dan is het cruciaal dat ook in de concrete beleidsmaatregelen linken worden gelegd tussen ruimtelijke ordening, stedenbouw, wonen, zorg en welzijn, lokaal beleid, economie, mobiliteit, …

Bovendien moet er nog meer worden nagedacht over hoe we de ruimte, wijken en infrastructuren kunnen ontwikkelen zodat ze bruikbaar zijn voor iedereen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen.

Lees het advies

3
mei

Advies startnota Slim wonen en leven

In uitvoering van de Visie 2050 van de Vlaamse Regering beschrijft minister Homans in haar transitienota het toekomstbeeld over wonen en leven in 2050.

De SAR WGG stelt in zijn advies vast dat dit toekomstbeeld vertrekt van heel wat positieve principes en uitgangspunten. Toch is niet altijd duidelijk hoe deze principes zullen gerealiseerd worden. De raad vraagt zich vooral af hoe de transitie naar slimmer wonen en leven ten goede komt aan alle groepen in de bevolking, ook de meest kwetsbaren.

Lees het advies

2
oktober

Advies leerlingenbegeleiding BaO, SO, CLB

Het onderscheid tussen de taken van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de rol van de school in het uittekenen van eigen zorgbeleid wordt duidelijker.

De raad schaart zich achter de opdrachtverklaring en de draaischijffunctie van de CLB’s. Dit geeft hen een volwaardige plaats in het zorglandschap. Het voorontwerp van decreet wil verder de rollen van de verschillende actoren in de leerlingenbegeleiding en de externe partners verduidelijken. De raad ondersteunt deze ambitie, maar meent dat er toch nog veel onduidelijkheid blijft bestaan.

Lees het advies

Communicatie

Vernieuwde website, mét Anysurfer logo

Drupal 8: op 4 april 2017 ging de vernieuwde website in Drupal 8 online. Naast een betere performantie en technische onderbouw kan je voortaan rekenen op een mobile first approach. Zo bezoek je de website niet alleen vlot op pc of laptop, maar ook op je tablet en mobiele telefoon. Naast de technische vernieuwing sluit de nieuwe website ook meer aan bij de gebruikerservaringen en –wensen die we de voorbije tijd onderzocht hebben via een interne en externe gebruikersbevraging.

Anysufer: tegen het einde van 2017 behaalde de vernieuwde website ook het Anysuferlogo. Dat is een kwaliteitslabel voor websites die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een functiebeperking. Slechtzienden, blinden en ouderen ervaren online het vaakst problemen, maar AnySurfer bewaakt ook de toegankelijkheid voor internetgebruikers met motorische en auditieve beperkingen. Met het behalen van het label voldoen onze websites ook aan de vereisten in het kader van het Toegankelijk Web-project van de Vlaamse overheid. Meer info over het label vind je op anysurfer.be.

Bezoekers en downloads: de SAR WGG-website werd in 2017 in totaal 7.245 keer geraadpleegd door in totaal 3.788 externe bezoekers. Dat is goed voor in totaal 9.075 paginaweergaven.

E-nieuwsbrieven

De SAR WGG verstuurt regelmatig een elektronische nieuwsbrief over zijn activiteiten. In 2017 verstuurden we nieuwsbrieven naar 590 abonnees.

De open rate van de nieuwsbrieven ligt boven de benchmark van overheidsnieuwsbrieven (26%) bij Mailchimp. De click rate waarbij abonnees verder klikken onder het nieuwsitem naarmeer info op de website is ook beter dan de benchmark van overheidsnieuwsbrieven (3,7%).

Nieuwsbrieven

Abonnees

Persberichten

In 2017 verstuurde de SAR WGG 1 persbericht.

Persbericht

Openbaarheid van bestuur

De SAR WGG volgt de wettelijke bepalingen over de openbaarheid van bestuursdocumenten die gelden voor de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.

Dat betekent onder meer dat de SAR WGG aan ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de gevraagde bestuursdocumenten openbaar maakt door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen. Deze verplichting geldt niet als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn. In praktijk worden vrijwel alle beslissingen van de SAR WGG gepubliceerd via zijn website en worden ze dus actief openbaar gemaakt.

In 2017 ontving de SAR WGG geen aanvragen tot openbaarmaking van bestuursdocumenten.

Klachtenbehandeling

De SAR WGG ontving geen klachten in 2017.

Het nieuwe format geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in werkthema's.