Advies regeling toelagen gezinsbeleid

  advies op vraag
  Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
  Jo Vandeurzen
  Advies voorontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

  ​De Vlaamse Regering regelt in een decreet de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Vorig jaar gaf de raad advies over het concept dat de Vlaamse Regering hierover uitwerkte. De raad stelt nu vast dat het voorliggende decreet amper afwijkt van de conceptnota, ondanks de duidelijke vragen en bedenkingen die hierover geuit zijn. Nergens heeft de Vlaamse Regering verduidelijkt waarom de opmerkingen van de raad niet werden gehonoreerd. De raad betreurt dat de participatie in dit belangrijke dossier beperkt is.

  Voor de raad zijn de gezinsbijslagen in principe bedoeld als een tegemoetkoming voor de meerkost van kinderen, maar zolang een fundamentele oplossing voor armoede geen realiteit is, moet de kinderarmoede ook door de gezinsbijslagen aangepakt worden. De raad is dan ook voorstander van een sterk universeel systeem met een groot selectief luik om zo de opvoedingskost te dekken en de kinderarmoede te bestrijden.

  De SAR WGG geeft in zijn nieuwe advies nog een aantal opmerkingen, vragen en suggesties mee. Zo vraagt de SAR WGG onder meer dat procedures en structuren zo worden opgemaakt dat de volledige opname van rechten vergemakkelijkt wordt. Ook vindt de raad dat de Vlaamse Regering de wil om te komen tot automatische rechtentoekenning dwingender in het decreet had kunnen opnemen.

  Thema's en trefwoorden