Budgettaire engagementen moeten geestelijke gezondheidszorg versterken

  De Strategische adviesraad voor het Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid (SAR WGG) pleit ervoor dat de Vlaamse Regering een traject uitstippelt naar een omvattende en gedragen visie over de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen voor de lange termijn. Het actieplan dat de Vlaamse Regering heeft voorgelegd is nog niet het grote masterplan over de geestelijke gezondheid in Vlaanderen dat we verwachten. Het huidige plan schetst de langetermijnvisie onvoldoende en slaagt er niet in om een ad hoc beleid te overstijgen.

  Vlaanderen moet ambitieus zijn, verder kijken dan 2019 en de bevoegdheidsverdeling in dit land overstijgen. Op basis van een duidelijke probleemstelling en omvattende visie moet Vlaanderen doelstellingen formuleren die een wezenlijk verschil maken voor de geestelijke gezondheid.

  De SAR WGG schuift, in afwachting van het grote masterplan, enkele prioriteiten naar voren:

  • stigma en discriminatie bestrijden;
  • meer inzetten op preventie en gezondheidsbevordering;
  • structureel uitbouwen van de eerstelijnspsychologische functie;
  • centra geestelijke gezondheidszorg versterken, inclusief vroegdetectie en vroeginterventie;
  • de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg verbeteren met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en diversiteit;
  • de uitbouw realiseren van de geestelijke gezondheidszorg voor adolescenten;
  • focussen op wonen en op arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen;
  • tenslotte, budgettaire engagementen aangaan vanuit de Vlaamse en federale overheden.

   

  Voor de uitvoering van deze doelstellingen moeten zowel de Vlaamse als de federale overheid de nodige budgetten vrijmaken. De middelen van residentiële zorg moeten naast een volwaardig uitgebouwde ambulante zorg staan. Te vaak is een opname de enige mogelijkheid omdat alternatieve zorg ontbreekt of met enorme wachttijden kampt. De raad vraagt om naast de toekomstige terugbetaling van de psycholoog op federaal niveau ook op Vlaams niveau meer te investeren in de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven Beschut wonen.

  Het totale budget voor de geestelijke gezondheidzorg moet toenemen. Vandaag wordt de geestelijke gezondheidszorg te weinig gefinancierd - slechts 6% van het totale gezondheidszorgbudget wordt aan geestelijke gezondheidszorg besteed. Dat is niet langer houdbaar.

  Thema's en trefwoorden