Advies conceptnota groeipakket op maat

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Conceptnota ‘Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat’
De SAR WGG geeft advies aan de Vlaamse Regering over de conceptnota “Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat". De SAR WGG keurde dit advies op 18 juli 2016 bij meerderheid goed: één lid onthield zich en één lid stemde tegen.

De adviesraad is van mening dat de kinderbijslag uitgewerkt moet worden als een sterk universeel systeem met een groot selectief luik om zo de opvoedingskost van kinderen te dekken en de kinderarmoede te bestrijden.
Volgens de conceptnota zou het armoederisico met de vernieuwde kinderbijslag zeer beperkt afnemen. We vinden dit resultaat te pover. We verwachten dat de regering deze ambitie bijstelt na de armoedetoets. De raad suggereert alvast enkele vragen die in de armoedetoets moeten onderzocht worden.


 
Wij volgen de keuze om in het nieuwe systeem van de kinderbijslag de gezinsvorm, de rang en het socio-professioneel statuut van de ouders als criterium te verlaten. De raad stelt zich wel ernstige vragen bij de afschaffing van de leeftijdsbijslagen. Het afschaffen van de leeftijdsbijslag betekent immers het niet consequent doortrekken van de kinderbijslag als tegemoetkoming van de kosten. De raad is wel tevreden dat ook mensen met een ‘laag’ inkomen uit arbeid recht krijgen op een selectieve toeslag.

Naast de kinderbijslag worden in deze conceptnota ook de participatietoeslagen geregeld. De raad vindt het nieuwe systeem ingewikkeld en heeft bedenkingen bij de efficiëntie en de effectiviteit ervan. We zijn er niet van overtuigd dat de voorwaardelijke toeslag het meest geschikte middel is om meer kinderen naar de kinderopvang of naar school te leiden. We vragen dat er (flankerende) maatregelen uitgewerkt worden waardoor kinderen uit kwetsbare gezinnen meer participeren aan kinderopvang of school.

De raad wenst ook niet dat er voorwaardelijkheid in het systeem van de kinderbijslag komt.

De raad rekent er – tot slot - op dat het middenveld en de wetenschap op een gestructureerde wijze worden betrokken in de verdere uitbouw en uitvoering van de Vlaamse kinderbijslag.