Oproep aan kandidaten onafhankelijke deskundigen voor de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  De Vlaamse overheid zoekt vier onafhankelijke deskundigen voor de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:

  1. Voor de Intersectorale kamer: een onafhankelijke deskundige met een brede kennis over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
  2. Voor de sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap: een onafhankelijke deskundige inzake Vlaamse sociale bescherming en het beleid inzake personen met een handicap;
  3. Voor de sectorale kamer Gezondheid: een onafhankelijke deskundige inzake gezondheid;
  4. Voor de sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn: een onafhankelijke deskundige in het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn.

  1. Opdrachten van de Vlaamse Raad WVG

  De Vlaamse Regering heeft bij decreet de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgericht. De Vlaamse Raad WVG is zowel een advies- als akkoordenorgaan.

  De Vlaamse Raad WVG heeft als opdracht akkoorden te sluiten tussen de stakeholders binnen WVG en de Vlaamse Regering over aspecten van het beleidsdomein WVG. In het overlegorgaan zijn zowel de Vlaamse Regering, de sociale partners, de partners uit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en enkele onafhankelijke deskundigen vertegenwoordigd

  Daarnaast neemt de Vlaamse Raad WVG de adviesopdrachten van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG) over. 

  In het decreet van 29 juni 2018 tot oprichting van de Vlaamse Raad WVG krijgt de Raad de volgende opdrachten met betrekking tot het beleid inzake Vlaamse sociale bescherming en het beleid inzake personen met een handicap, het beleid inzake gezondheid, het beleid inzake welzijn en justitiehuizen en het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn: 

  1. overleg plegen en akkoorden sluiten over strategische beleidsaangelegenheden; 
  2. advies uitbrengen over de hoofdlijnen van dat beleid; 
  3. bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie; 
  4. de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren; 
  5. advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet, waaraan de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht; 
  6. advies uitbrengen over voorstellen van decreet; 
  7. advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering, waaraan de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht; 
  8. advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten; 
  9. advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving die voorbereid worden op het niveau van de Europese Unie, alsook over de internationale verdragen die voorbereid worden; 
  10. reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota’s; 
  11. advies uitbrengen of reflecties leveren over conceptnota’s, groenboeken en witboeken; 
  12. beleidsvoorstellen formuleren en de effectiviteit en efficiëntie daarvan in kaart brengen.

  2. Taakomschrijving van de vier kamers van de Vlaamse Raad WVG

  De Vlaamse Raad WVG is samengesteld uit vier kamers:

  1. een intersectorale kamer (sluit akkoorden en formuleert adviezen m.b.t. het beleid van 2 of 3 sectorale kamers en m.b.t. het beleid inzake welzijn en justitiehuizen);
  2. een sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap;
  3. een sectorale kamer Gezondheid;
  4. een sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn.

  Het beleid dat in elke kamer wordt besproken, is bepaald op basis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Elk van deze kamers kan over deze bevoegdheden akkoorden sluiten en adviezen, reflecties en beleidsvoorstellen leveren.

  Wanneer in een kamer overlegd wordt met het oog op het sluiten van akkoorden, nemen de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering deel aan de vergadering. Wanneer er adviezen, reflecties of beleidsvoorstellen opgesteld worden, nemen de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering niet deel aan de vergadering. De kamers beraadslagen volgens de procedure van consensus.

  In elk van deze kamers zetelt één onafhankelijke deskundige met raadgevende stem. Deze persoon is deskundig in de materie die behandeld wordt in de specifieke kamer.

  3. Onverenigbaarheden

  Het lidmaatschap van de Vlaamse Raad WVG is onverenigbaar met:

  1. een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
  2. het ambt van minister, staatssecretaris, en van hun kabinetsleden;
  3. het ambt van personeelslid van de Vlaamse overheid;
  4. het ambt van personeelslid van het Vlaams Parlement en van de diensten die bij het Vlaams Parlement zijn opgericht;
  5. het ambt van personeelslid van een strategische adviesraad als vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden.

  4. Kandidatuurstelling

  U kunt uw kandidatuur als onafhankelijke deskundige voor één of meerdere kamers van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bezorgen aan het secretariaat van de SAR WGG, t.a.v. Gunter Naets, secretaris, Wetstraat 34-36 te 1040 Brussel. 

  Uw kandidatuur bevat een motiveringsbrief waaruit uw expertise blijkt in het beleid dat besproken wordt in de kamer waarvoor u kandideert. 
  Tevens dient een recent curriculum vitae bijgevoegd te worden, waaruit blijkt dat er geen onverenigbaarheid is voor uw kandidatuur. 

  Uw kandidatuur moet voor zaterdag 12 januari 2019 ingediend zijn.  

  Uit de kandidaten zal de Vlaamse Regering voor elke kamer een lid en een plaatsvervanger benoemen.

  5. Bijkomende informatie opvragen

  Het secretariaat van de SAR WGG zal in de toekomst het secretariaat van de Vlaamse Raad WVG opnemen. De bevoegde minister heeft daarom het secretariaat van de SAR WGG gevraagd om de kandidaturen voor het lidmaatschap van de Vlaamse Raad WVG te verzamelen.
  De volledige regelgeving over de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vindt u op: codex.vlaanderen.be.
  Voor bijkomende info kunt u terecht bij Gunter Naets, per mail via gnaets@serv.be of telefonisch op 02 20 90 130.
   

  Thema's en trefwoorden