Hervorming financieringsmaatregel ‘derde luik’ onder de loep

In een nieuw advies buigt de raad zich over de hervorming van de ‘derde luik’ maatregel. Die behandelt de financiering van bepaalde personeelsleden in de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra. Voor deze voorzieningen is dit een zeer belangrijke maatregel, die ongeveer 10% van de financiering bepaalt. De raad steunt een aantal van de voorgestelde maatregelen zoals het heroriënteren van de middelen ‘derde luik’ via een versterking van de huidige instellingsfinanciering. Maar hij heeft ook grote bedenkingen bij voorstellen die een impact kunnen hebben op de reële tewerkstelling in de sector van de residentiële ouderenzorg.

Zo is het bedrag dat voorzien wordt voor de versterking van het instellingsforfait - het zogenaamde deel K - te laag ingeschat om een goede dienstverlening waar te maken. Voor de raad is het dan ook noodzakelijk dat het bedrag voor het deel K geleidelijk stijgt naar een realistisch bedrag dat de werkelijke arbeidsnood zal dekken. Ook bij de waarborgregeling formuleert de raad nog heel wat opmerkingen. De manier waarop bedragen en referentieperiodes voor deze waarborg berekend worden, steunen we niet helemaal.

Vervolgens wijst de raad er in het advies op dat het belangrijk is dat alle voorzieningen de nodige gegevens over hun tewerkgesteld personeel transparant kunnen meegeven. Hieraan moet verder gewerkt worden.

Tot slot worden de voorzieningen met onzekerheden geconfronteerd omdat de hervorming tal van onduidelijkheden bevat die tot interpretatieverschillen leiden. De raad vraagt de Vlaamse Regering om hierover snel duidelijkheid te geven zodat de werkelijke impact van de voorgestelde maatregelen correct ingeschat kan worden.