De SAR WGG adviseert de Vlaamse overheid op strategisch niveau over het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid. We formuleren beleidsvoorstellen en schrijven mee aan de algemene beleidsvisie over het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid  in Vlaanderen.

Visie/wat willen we bereiken?

De SAR WGG wil uitgroeien tot hét adviesorgaan van de Vlaamse overheid over het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid.

De Strategische adviesraad wenst in zijn rol als adviesverlener het brede gamma van adviezen te gebruiken. Hij wil deze advisering dus niet beperken tot de bij decreet verplichte adviesvragen, met name de reactieve adviezen over ontwerpdecreten en ontwerpbesluiten van strategisch belang die de Regering principieel heeft goedgekeurd. De Raad ziet zijn opdracht en speelruimte breder, en wenst dan ook op andere momenten van het beleidvormingsproces gehoord te worden, dan wel van zich te laten horen.

De adviesraad richt zich in zijn adviesrol prioritair op de hoofdlijnen van het beleid en volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen en doelen in dit beleidsdomein. De Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid wil het Vlaamse beleid adviseren vanuit een grondhouding die inzet op relevantie, equity, kwaliteit, effectiviteit, doelmatigheid, participatie, duurzaamheid en innovatie. De SAR WGG wil telkens het onderwerp, het thema of de problematiek die hij in zijn advies behandelt, toetsen aan deze criteria. De relevantie zal hierbij als eerste toetssteen gebruikt worden, terwijl de gezinsdimensie als element van de participatie zal beoordeeld worden.

Adviezen moeten met expertise onderbouwd zijn. Deze deskundigheid kan zowel gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten als op ervaring. We trachten eveneens de belangen van de deelsectoren te overstijgen en de gestelde thematiek op macroniveau te bekijken. Steeds vertrekkend vanuit het algemeen maatschappelijk belang.

Er wordt gestreefd naar sociale cohesie, geluk en behoud van een duurzaam Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid , alsook een moreel besef waarin vrijheid wordt verbonden met verantwoordelijkheid, zelfbeschikking met solidariteit en zelfrespect met eerbied voor anderen.

Om deze missie en visie waar te maken treedt de Raad op als evaluator van de regelgeving en als inspirator en agendasetter. De Raad biedt zijn leden hiertoe een forum om - op basis van de ingebrachte deskundigheid en ervaring van zijn leden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) - met elkaar te overleggen, teneinde zijn adviezen en beleidsvoorstellen een zo ruim mogelijk maatschappelijk draagvlak te geven enerzijds, en bruggen te slaan tussen en binnen de beleidsvelden van het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid anderzijds.

Wie zijn we?

De adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid groepeert het ruime middenveld met de voorzieningen, gebruikers en personeel in het beleidsdomein, de sociaal-economische organisaties, en een aantal onafhankelijke experts.