Advies besluit Vlaamse Regering lokaal sociaal beleid

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het lokaal sociaal beleid, vermeld in artikels 2,9 tot en met 11, 17, 19 en 26 van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid

Dit ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering creëert deze legislatuur nog de mogelijkheden om het geïntegreerd breed onthaal (GBO) in heel Vlaanderen verder uit te rollen. Zo kan de dienstverlening toegankelijker worden en de onderbescherming worden aangepakt. Dat is voor de SAR WGG een goed signaal.

De functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband GBO worden in dit ontwerpbesluit verfijnd en verder verduidelijkt. Samenwerking wordt daardoor gemakkelijker. Het voorliggende ontwerp garandeert echter nog te weinig dat het samenwerkingsverband ook lijnen, sectoren en actoren zal verbinden in een breder kader. De raad adviseert daarom om in het ontwerpbesluit op zijn minst een koppeling te maken met de eerstelijnszones in het kader van het hervormingstraject van de eerstelijnsgezondheidszorg.

De raad vindt ook belangrijk om te kunnen evalueren of de samenwerkingsverbanden GBO meer toegang tot zorg en ondersteuning creëren, meer mensen in kwetsbare situaties bereiken, op een correcte manier doorverwijzen naar achterliggend aanbod en zo meer. De raad vraagt met welke middelen en instrumenten de Vlaamse Regering de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden zal garanderen.

Het advies bevat verder nog een bespreking per artikel.

Contact