Advies financiering en organisatie eerstelijnspsychologische interventies Vlaanderen

advies op eigen initiatief

De SAR WGG adviseert op eigen initiatief over de financiering en de organisatie van eerstelijnspsychologische interventies in Vlaanderen. De raad doet dit naar aanleiding van recente ontwikkelingen op het federale beleidsniveau met betrekking tot de terugbetaling van eerstelijnspsychologische interventies. De raad stelt vast dat er momenteel aarzeling bestaat op het terrein over de implementatie van de terugbetaling van de eerstelijnspsycholoog, zoals deze door de federale minister werd uitgetekend.

De raad roept de Vlaamse beleidsmaker op om actie te ondernemen door:

  1. in het decreet op de geestelijke gezondheid, de organisatie van de psychologische hulpverlening in de eerste lijn te integreren in het Vlaams beleid rond geestelijke gezondheid en de psychologische hulpverlening in de eerste lijn in te bedden in één of meerdere bestaande gezondheids- of welzijnsvoorzieningen;
  2. in de IMC met de federale overheid te onderhandelen over een manier waardoor de vrijgemaakte middelen enkel bestemd worden voor eerstelijnspsychologische interventies;
  3. in de IMC met de federale overheid te onderhandelen over de wijze waarop de stroom van middelen, bestemd om de eerstelijnspsychologische interventies te financieren, wordt georganiseerd;
  4. erover te waken dat de psychologische hulpverlening in de eerste lijn op een toegankelijke en wetenschappelijk onderbouwde wijze wordt ingevuld, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen;
  5. snel werk te maken van de erkenning van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen;
  6. het ‘een euro om een euro’-principe te hanteren voor de financiering van de uitbouw van de eerstelijnspsychologische hulpverlening.

Contact