Advies nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling

advies op eigen initiatief
Advies voorstel voor een Vlaamse gezondheidsdoelstelling over het verkleinen van de sociale ongelijkheid in gezondheid en welzijn

De sociaal ongelijke verdeling van gezondheid en welzijn in Vlaanderen moet verdwijnen. Onze gezondheid en ons welbevinden worden teveel bepaald door onze plaats op de sociale ladder.

De SAR WGG werkte een nieuwe gezondheidsdoelstelling uit als basis voor een structureel beleid om deze ongelijkheid aan te pakken. Concreet wil de raad dat Vlaanderen tegen 2030 de actuele verschillen in levensverwachting in goede gezondheid en in welbevinden tussen personen naargelang hun positie op de sociale ladder met 25% vermindert.

Enkel een doelstelling formuleren is voor de raad onvoldoende. Om de ongelijkheid werkelijk te verkleinen is een actieplan nodig dat het engagement van de Vlaamse Regering duidelijk toont.

De SAR WGG ziet zelf zeven belangrijke speerpunten waarrond acties moeten opgezet worden.

  • Detecteer de sociale verschillen zo vroeg mogelijk en pak ze op jonge leeftijd aan.
  • Investeer nog meer in preventie en gezondheidsbevordering op maat. De rol van de eerste lijn moet hierin versterkt worden.
  • Verhoog de gezondheidsvaardigheden van mensen.
  • Blijf investeren in universeel toegankelijke zorg en ondersteuning. Betaalbaarheid garanderen is cruciaal.
  • Organiseer toegankelijke zorg en ondersteuning dicht bij de burger, via sterke en intersectorale netwerken.
  • Verzeker een goede levensstandaard en werk discriminaties weg.
  • Verklein de inkomensongelijkheid. De kloof manifesteert zich het duidelijkst bij de laagste inkomensgroepen. Daarop moet de focus liggen.

 In zijn advies stelt de raad bij deze zeven speerpunten al een aantal concrete acties voor.