Advies over BVR overnamedecreet PVT, IBW, revalidatie

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van […] betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging

Met de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieconventies, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg. In een besluit van de Vlaamse Regering wordt duidelijk hoe Vlaanderen deze bevoegdheden de volgende jaren vorm zal geven. Voorlopig wordt de bestaande regelgeving zoveel mogelijk behouden, al zijn er hier daar administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd. De raad steunt de continuïteit in het beleid maar roept ook op om te werken aan een toekomstvisie voor de verschillende sectoren die onder het besluit vallen.

De raad is vragende partij om waar mogelijk nu al de kans op inhoudelijke actualisatie en vereenvoudigde processen en procedures te benutten. Zo moet er meer ingezet worden op digitalisering en afstemming met de federale overheid via samenwerkingsakkoorden.

Verder bevat het uitgebreide advies een bespreking van verschillende artikels uit het besluit van de Vlaamse Regering. De raad bekijkt onder meer de procedures voor de aanvraag en toekenning van tegemoetkomingen en de erkenning en financiering van de verschillende zorg- en ondersteuningsvormen.