Advies sociale zekerheid Marokko

    geen inhoudelijk advies
    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Advies over het Voorontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Brussel op 18 februari 2014