Advies voorontwerp van decreet betreffende de geestelijke gezondheid

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen

Met het voorontwerp van decreet geestelijke gezondheid is een erg verdienstelijke poging ondernomen om een duidelijke probleemstelling en een omvattende visie te formuleren. De algemene doelstelling van het decreet toont ambitie. Toch vindt de raad niet de concrete doelstellingen of prioriteiten terug waarmee de Vlaamse Regering met dit decreet een wezenlijk verschil zal kunnen maken voor de geestelijke gezondheid in Vlaanderen.

Naar aanleiding van het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019 pleitte de SAR WGG voor de ontwikkeling van een omvattende en gedragen lange termijn visie op geestelijke gezondheid in Vlaanderen. Voor de raad komt het voorliggend voorontwerp van decreet slechts deels tegemoet aan dit pleidooi. Voor die lange termijn moet Vlaanderen ambitieus zijn, verder kijken dan 2019 én los van de bevoegdheidsverdeling in dit land.

De organisatie van de geestelijke gezondheidszorg moet vertrekken vanuit één gemeenschappelijke visie die de bevoegdheidsverdeling in dit land overstijgt. Het is goed dat er werk gemaakt wordt van netwerken maar het is problematisch dat in deze Vlaamse netwerken niet alle noodzakelijke actoren worden gevat. Ziekenhuizen kunnen participeren aan de netwerken zonder netwerkpartner te worden en zonder de bijhorende verplichtingen gekoppeld aan netwerkpartners. Hoe kan geïntegreerde zorg en ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg tot stand gebracht worden zonder de ziekenhuizen als volwaardige netwerkpartner te betrekken? De raad vreest dat dit de draagwijdte en slagkracht van dit decreet ernstig ondermijnt omdat algemene en psychiatrische ziekenhuizen zeer belangrijke speler zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

Contact