Visienota Maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning

advies op eigen initiatief

De Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) werd opgericht in 2008 en trad het jaar daarna in werking. Eén van de eerste wapenfeiten van de jonge adviesraad was de visienota over Maatschappelijk verantwoorde zorg (MVZ) van 24 februari 2011. De nota schept een kader dat de uitgangspunten van “Maatschappelijk verantwoorde zorg” beschrijft. Dat kader is de voorbije jaren erg behulpzaam geweest in het debat over wat goede zorg en ondersteuning inhoudt en over wat we daarbij verwachten van de verschillende actoren {overheid, initiatiefnemers (organisaties en voorzieningen), professionals, personen met zorgbehoefte en burgers}.

Dit raamwerk was aan een update toe. Het voorbije decennium is de visie op zorg en ondersteuning in Vlaanderen sterk geëvolueerd. De leden van de SAR WGG hebben die evolutie vertaald in vele adviezen en in visienota’s op eigen initiatief. Zo bouwden we een SAR WGG-referentiekader op dat door de leden breed is uitgedragen. Ondanks het moeilijke acroniem is de SAR WGG intussen geen nobele onbekende meer. Termen zoals integrale zorg en ondersteuning, de persoon met zorgbehoefte, de professional in zorg en ondersteuning zijn intussen breed verspreid en verworven. De SAR WGG heeft op deze manier bijgedragen aan de ontwikkeling van het integrale denken over zorg en ondersteuning vanuit een sector- (én beleidsdomein- én beleidsniveau-) overstijgende benadering van zorg- en ondersteuningsvraagstukken.

Op 31 december 2018 hield de SAR WGG ermee op. Als laatste wapenfeit presenteert de raad de geactualiseerde visienota Maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning (MVZO). Zo is de cirkel rond.