jaarverslag laden
even geduld

Jaarverslag
SAR WGG

De Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) werd opgericht in 2008 en trad het jaar nadien in werking. De SAR WGG had de opdracht om de Vlaamse overheid te adviseren op strategisch niveau over het Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid. We formuleerden ook beleidsvoorstellen en schreven mee aan de algemene beleidsvisie over het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid in Vlaanderen.

Op 31 december 2018 hield de SAR WGG op te bestaan. In het laatste werkjaar was de SAR WGG nog bijzonder actief. We leverden 44 adviezen af waarvan 4 op eigen initiatief en eindigden in schoonheid met een actualisering van de visienota Maatschappelijk Verantwoorde Zorg en Ondersteuning.

Het voorbije decennium is de visie op zorg en ondersteuning sterk geëvolueerd. De leden van de SAR WGG hebben die evolutie vertaald in vele adviezen en in enkele visienota’s op eigen initiatief. We hebben daarbij altijd getracht om de zorg- en ondersteuningsvraagstukken te benaderen vanuit een perspectief dat de sectoren, de beleidsdomeinen én beleidsniveaus overstijgt. Zo bouwden we een referentiekader op dat door de leden breed is uitgedragen. Begrippen zoals integrale zorg en ondersteuning, zorg en ondersteuning gericht op de realisatie van levensdoelen, de persoon met zorgbehoefte en de professional in zorg en ondersteuning zijn intussen breed verspreid en verworven. De SAR WGG heeft op deze manier bijgedragen aan de ontwikkeling van het integrale denken over zorg en ondersteuning.

Opvolging voor de SAR WGG is verzekerd door de nieuwe Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze Vlaamse Raad WVG neemt de opdrachten van de SAR WGG als adviesorgaan over, maar is ook een overlegorgaan. Het overleg heeft als ambitie om akkoorden met de Vlaamse Regering af te sluiten.

Als de adviezen en visienota’s van de SAR WGG in de komende jaren een bijdrage leveren tot een samenleving die via participatief beleid en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning meer welzijn voor iedereen en meer sociale cohesie creëert, dan hebben onze teksten - nu we formeel als strategische adviesraad ophouden te bestaan - een toekomst.

Prof. em. Jan De Maeseneer
Voorzitter van de SAR WGG van 1 oktober 2010 tot 31 december 2018

Het referentiekader van de SAR WGG werd gebundeld in een publicatie. Deze publicatie documenteert de uitgangspunten van de SAR WGG die als basis dienden voor de meer dan 200 beleidsadviezen in 9 jaar beleidsadvisering. Ik hoop vooral dat deze publicatie het verdere debat zal voeden en nodig al wie in de komende jaren zal participeren in beleidsvoorbereiding, -ondersteuning en -advisering uit om kritisch te reflecteren rond deze uitgangspunten en ze - waar relevant - mee te nemen en te vertalen in documenten, teksten, adviezen en regelgeving op de verschillende beleidsniveaus. Lees het rapport 9 jaar beleidsadvisering over welzijn, gezondheid en gezin

Leeswijzer

Het nieuwe format geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in werkthema's.

Werking in cijfers

De SAR WGG wenst in zijn rol als adviesverlener het brede gamma van adviezen te gebruiken. Hij wil deze advisering niet beperken tot de reactieve adviezen over ontwerpdecreten en ontwerpbesluiten van strategisch belang die de Vlaamse Regering principieel heeft goedgekeurd. De raad ziet zijn opdracht en speelruimte breder en wenst ook op andere momenten van het beleidvormingsproces gehoord te worden of van zich laten horen.

Pro-actief en anticiperend adviseren: de SAR WGG verleent op eigen initiatief advies aan de Vlaamse overheid over maatschappelijke thema’s die door de beleidsmakers nog niet zijn uitgewerkt of niet op hun agenda staan. De raad spoort de overheid aan om deze thema’s op te nemen in haar toekomstige beleidsvoorstellen.

Reactieve adviezen: de SAR WGG adviseert beleidsmaatregelen op vraag van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Een reactief advies handelt over een beleidsmaatregel die in grote mate afgewerkt is.

De SAR WGG kan ook op eigen initiatief advies geven over alle beleidsvoorstellen die de Vlaamse Regering en Vlaams Parlement maken.

Beleidsinitiërende en klankbordadviezen: de SAR WGG heeft de ambitie om het beleid inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin mee te sturen. Dat veronderstelt dat de raad niet alleen voorafgaand en op het einde van het beleidsvormingsproces zijn mening kenbaar maakt, maar ook in het begin (beleidsinitiërend advies) en in de loop (klankbordadvies) van de ontwikkeling van het beleid.

De SAR WGG wil hierbij niet in de plaats te treden van de verschillende middenveldorganisaties die in de loop van de beleidsontwikkeling gehoord worden. De rol van de SAR WGG ligt in dit proces vooral in het uitwerken van strategische doelstellingen die de (deel-)sector overschrijden en/of een impact hebben op andere (deel)sectoren binnen het beleidsdomein van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Stopzetting SAR WGG: op 31 december 2018 hield de SAR WGG ermee op. In het jaar 2019 ziet de nieuwe Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het levenslicht. Deze raad zal de opdrachten van de SAR WGG als adviesorgaan overnemen, maar zal daarnaast ook een overlegorgaan zijn. Het overleg heeft als ambitie om akkoorden met de Vlaamse Regering af te sluiten.

40

adviezen op vraag
1

waarvan 1 nog te behandelen adviesvraag uit 2017
39

adviesvragen 2018
3

adviezen op eigen initiatief
1

op eigen initiatief met andere SAR of raad

Adviesthema's: de SAR WGG bracht de meeste adviezen uit over de het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin.

35

welzijn, gezondheid en gezin
9

andere thema's

Vergaderingen

De SAR WGG organiseerde 26 vergaderingen in 2018:

 • de raad kwam 11 keer samen in een raadsvergadering
 • de vaste werkgroep van de raad vergaderde 6 keer
 • er werden 6 ad-hocwerkgroepen georganiseerd
 • er werd 1 keer overlegd met minister Vandeurzen
 • er werd 2 keer overlegd met een beleidsraad
11

raad
6

vaste werkgroep
6

Werkgroep Maatschappelijk Verantwoorde Zorg en Ondersteuning

 

1

overleg minister
1

overleg beleidsraad WVG
1

overleg gemeenschappelijke beleidsraad onderwijs-WVG

Overleg met Vlaamse beleidsmakers

Protocol informatie-uitwisseling: de raad en Vlaams minister Vandeurzen ondertekenden op 8 september 2011 een protocol voor informatie-uitwisseling. Dit protocol bepaalt onder andere tot welke gegevens van het beleidsdomein WVG (het secretariaat van) de SAR WGG toegang heeft om zijn opdracht beter te vervullen. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over de regelgevingsagenda en over studieopdrachten. In het protocol worden ook een aantal afspraken opgenomen over de wijze waarop het ontvangen en toelichten van adviesvragen en het afwerken en bezorgen van adviezen best verloopt. Tot slot wordt de raad ook betrokken bij de opmaak van het programma voor wetenschappelijk onderzoek in het beleidsdomein.

Vlaams Parlement: de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement hield op 28 februari 2018 een gedachtewisseling over het voorstel van de SAR WGG voor een nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling over het verkleinen van de sociale ongelijkheid in gezondheid en welzijn. De heer professor Jan De Maeseneer (voorzitter) en mevrouw Hilde Deneyer (ondervoorzitter) vertegenwoordigden de SAR WGG.

Samenstelling SARWGG

De Vlaamse Regering herbenoemde 26 leden voor een periode van vier jaar vanaf 1 oktober 2017.

Met het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herbenoeming van de leden van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid werden 5 vertegenwoordigers van de voorzieningen, 6 van de gebruikers, 6 van de sociaal-economische organisaties en 2 vertegenwoordigers van personeel van voorzieningen herbenoemd, net als 6 onafhankelijke deskundigen.

In de loop van 2018 werden een aantal leden vervangen. U vindt hieronder de samenstelling per 31 december 2018.

 • Voorzitter
  • De Maeseneer Jan
 • Ondervoorzitter
  • Deneyer Hilde
  • Weeghmans Ilse

Leden

 • Onafhankelijke deskundigen
  • De Maeseneer Jan
  • Jennes Gaby
  • Kloeck Kristine
  • Stabel Kurt
  • Van Audenhove Chantal
  • Van Gorp Luc
  • Van Herck Koen
 • Vertegenwoordigers van de gebruikers
  • David De Vaal, Vlaams Netwerk Armoedebestrijding
  • De Geest Greta, Onafhankelijke Ziekenfondsen
  • Keirse Manu, Gezinsbond
  • Van Kets Katrien, Christelijke Mutualiteit
  • Vervoort Katrien, Socialistische Mutualiteit
  • Weeghmans Ilse, Vlaams Patiëntenplatform
 • Vertegenwoordigers van het personeel
  • Geenen Elisabeth, BBTK
  • Remy Olivier, LBC
 • Vertegenwoordigers van de SERV
  • Adriaens Fien, Vlaams ABVV
  • Caroline Van de Sande, ACLVB
  • Meulemans Bert, Boerenbond
  • Deneyer Hilde, Unizo
  • Rosvelds Sandra, ACV
  • Van Herck Pieter, Voka
 • Vertegenwoordigers van de voorzieningen
  • Cautaers Anita, SOM
  • Cloet Margot, Zorgnet-Icuro
  • Delaruelle Hendrik, Vlaams Welzijnsverbond
  • De Vriendt Tine, VVSG
  • Gaublomme Ann, Verso

Medewerkers

Voorzitter

 • Jan De Maeseneer

Secretaris

 • Gunter Naets

Studiedienst

 • Annick De Donder
 • Barbara Krekels

Welzijn, volksgezondheid en gezin

Adviezen en andere initiatieven

In 2018 bracht de SAR WGG 35 adviezen uit over het thema welzijn, volksgezondheid en gezin, waarvan 4 op eigen initiatief.

In de kijker

31
mei

Woonzorgdecreet mist ambitie

Het voorontwerp van decreet over de woonzorg is nog niet de grote stap vooruit die de samenleving nodig heeft op het vlak van langdurige zorg en ondersteuning. Dit is een tussenstap naar een meer vraag- en behoeftegericht decreet. De Vlaamse Regering heeft duidelijk gezocht naar een evenwicht tussen ambitie en realisme waarmee de sectoren de volgende jaren aan de slag kunnen. Met het oog op de zesde staatshervorming begrijpt de raad dat dit momenteel de meest realistische optie is. Toch is het wat teleurstellend dat de regering niet ambitieuzer is. De woonzorg schreeuwt om meer kleinschaligheid, meer maatwerk, meer persoonsgerichte benaderingen van zorg en ondersteuning en dus meer aandacht voor de kwaliteit van het leven.

De raad vraagt om de doelstellingen in het decreet breder te formuleren en meer instrumenten op te nemen voor de opvolging van de beleidsvoornemens. Daarnaast is de raad bezorgd over de afstemming met andere beleidsontwikkelingen en over de inzet van mensen en middelen. Ook de mogelijke ongewenste effecten van commercialisering in zorg en ondersteuning baren de raad zorgen.

Lees het advies

30
augustus

Fusie agentschappen jeugdhulp is nog te beperkt

De Vlaamse Regering stelt een nieuw agentschap “Jeugd en Gezin” voor, vanuit een fusie tussen het agentschap Kind en Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn. De raad steunt deze fusie omdat ze kan leiden tot meer efficiëntie en afstemming in de aansturing en de uitvoering van het ondersteuningsbeleid voor kinderen, jongeren en gezinnen. Maar voor een écht geïntegreerd beleid ten aanzien van deze doelgroep zijn nog belangrijke stappen nodig. De raad vraagt de Vlaamse Regering dan ook om dit proces voort te zetten en formuleert hiervoor verschillende aanbevelingen.

De fusie mag niet alleen een administratieve herschikking betekenen. Ze moet een grondige vernieuwing zijn vanuit een integrale visie op behoeftegerichte zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen. De raad mist de denkoefening die aan de basis moet liggen van zo een transitie: hoe kan (de organisatie van) zorg en ondersteuning de levenskwaliteit en ontwikkelingskansen verhogen van – hier specifiek – kinderen, jongeren en gezinnen. Pas daarna kan de vraag gesteld worden of het samenvoegen van agentschappen daarbij een middel kan zijn.

Lees het advies

30
oktober

Reorganisatie eerstelijnszorg kan nu echt van start gaan

Het hervormingstraject is een belangrijke oefening die de eerste lijn zal versterken en zichtbaarder en kwaliteitsvoller maken. De actuele ontwikkelingen in het denken over de rol en het belang van de eerstelijnszorg zijn goed vertaald in dit voorontwerp van decreet. Het zet Vlaanderen internationaal op de kaart als regio met beleidsaandacht voor een innovatieve eerstelijnszorg.

Het hervormingstraject is een belangrijke oefening die de eerste lijn zal versterken en zichtbaarder en kwaliteitsvoller maken. De actuele ontwikkelingen in het denken over de rol en het belang van de eerstelijnszorg zijn goed vertaald in dit voorontwerp van decreet. Het zet Vlaanderen internationaal op de kaart als regio met beleidsaandacht voor een innovatieve eerstelijnszorg.

Na een lange voorbereiding waar met alle betrokkenen werd nagedacht over de organisatie van de eerste lijn, is het goed dat dit decreet nu kan goedgekeurd worden. De reorganisatie kan dan echt ingang vinden.

De SAR WGG onderschrijft de ambitie van het voorontwerp van decreet: de eerste lijn versterken en hierin een betere samenwerking en integratie realiseren. Het voorontwerp verlaat de strikt medische invalshoek en vertrekt vanuit een bio-psychosociaal model waarbij de veelheid van aspecten binnen gezondheid en welzijn meer als een geheel worden benaderd. De persoonsgerichte en geïntegreerde aanpak en de integratie van welzijn en gezondheid komen goed uit de verf in de tekst.

De raad is van mening dat het decreet er moet komen, wat niet wegneemt dat er nog verbeterpunten zijn. Zo ligt er nog te weinig nadruk op de verschuiving van reactieve zorg en ondersteuning naar een populatiegerichte, proactieve benadering. De raad ziet immers in de eerstelijnszone een mogelijkheid tot integratie van eerstelijnszorg en volksgezondheid. Een nauwere samenwerking in de eerste lijn met de actoren van preventieve gezondheidszorg leidt tot meer continuïteit in zorg en ondersteuning. Voor de SAR WGG zit het sluitstuk van een populatiegerichte benadering in het verantwoordelijk stellen van de eerstelijnszone voor een bepaalde populatie. Op dat vlak leest het voorontwerp van decreet echter nog zeer vrijblijvend.

Lees het advies

8
november

Netwerken geestelijke gezondheid moeten alle noodzakelijke actoren betrekken

Met het voorontwerp van decreet geestelijke gezondheid is een erg verdienstelijke poging ondernomen om een duidelijke probleemstelling en een omvattende visie te formuleren. De algemene doelstelling van het decreet toont ambitie. Toch vindt de raad niet de concrete doelstellingen of prioriteiten terug waarmee de Vlaamse Regering met dit decreet een wezenlijk verschil zal kunnen maken voor de geestelijke gezondheid in Vlaanderen.

Naar aanleiding van het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019 pleitte de SAR WGG voor de ontwikkeling van een omvattende en gedragen lange termijn visie op geestelijke gezondheid in Vlaanderen. Voor de raad komt het voorliggend voorontwerp van decreet slechts deels tegemoet aan dit pleidooi. Voor die lange termijn moet Vlaanderen ambitieus zijn, verder kijken dan 2019 én los van de bevoegdheidsverdeling in dit land.

De organisatie van de geestelijke gezondheidszorg moet vertrekken vanuit één gemeenschappelijke visie die de bevoegdheidsverdeling in dit land overstijgt. Het is goed dat er werk gemaakt wordt van netwerken maar het is problematisch dat in deze Vlaamse netwerken niet alle noodzakelijke actoren worden gevat. Ziekenhuizen kunnen participeren aan de netwerken zonder netwerkpartner te worden en zonder de bijhorende verplichtingen gekoppeld aan netwerkpartners. Hoe kan geïntegreerde zorg en ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg tot stand gebracht worden zonder de ziekenhuizen als volwaardige netwerkpartner te betrekken? De raad vreest dat dit de draagwijdte en slagkracht van dit decreet ernstig ondermijnt omdat algemene en psychiatrische ziekenhuizen zeer belangrijke speler zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

Lees het advies

20
december

Visienota 'Maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning' geactualiseerd

De SAR WGG werd opgericht in 2008 en trad het jaar daarna in werking. Eén van de eerste wapenfeiten van de jonge adviesraad was de visienota over 'Maatschappelijk verantwoorde zorg' van 24 februari 2011. De nota schept een kader dat de uitgangspunten van 'Maatschappelijk verantwoorde zorg' beschrijft. Dat kader is de voorbije jaren erg behulpzaam geweest in het debat over wat goede zorg en ondersteuning inhoudt en over wat we daarbij verwachten van de verschillende actoren.

Dit raamwerk was aan een update toe. Het voorbije decennium is de visie op zorg en ondersteuning in Vlaanderen sterk geëvolueerd. De leden van de SAR WGG hebben die evolutie vertaald in vele adviezen en in visienota’s op eigen initiatief. Zo bouwden we een SAR WGG-referentiekader op dat door de leden breed is uitgedragen. Ondanks het moeilijke acroniem is de SAR WGG intussen geen nobele onbekende meer. Termen zoals integrale zorg en ondersteuning, de persoon met zorgbehoefte, de professional in zorg en ondersteuning zijn intussen breed verspreid en verworven. De SAR WGG heeft op deze manier bijgedragen aan de ontwikkeling van het integrale denken over zorg en ondersteuning vanuit een sector- (én beleidsdomein- én beleidsniveau-) overstijgende benadering van zorg- en ondersteuningsvraagstukken.

Op 31 december 2018 hield de SAR WGG ermee op. Als laatste wapenfeit presenteert de raad de geactualiseerde visienota 'Maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning'. Zo is de cirkel rond.

Lees het advies

Alle adviezen welzijn, volksgezondheid en gezin

Andere beleidsdomeinen

De raad verstrekte ook 9 adviezen over beleidsaangelegenheden in andere Vlaamse beleidsdomeinen.

Ook gaf de raad advies over de programmadecreten met betrekking tot de begroting en de begrotingsaanpassing.

In de kijker

13
april

Vlaams doelstellingenkader voor 2030 vraagt meer uitwerking en ambitie

De SAR WGG vindt het goed dat de Vlaamse Regering een langetermijnvisie ontwikkelt met doelen voor Vlaanderen in 2030. Maar de voorgestelde doelstellingen zijn te weinig concreet, onvoldoende gemotiveerd en tonen niet genoeg ambitie. Het voorstel is niet klaar om te dienen als responsabiliserend beleidskader.

De raad vraagt ook meer evenwicht in de doelstellingen rond zorg en ondersteuning. Vlaanderen moet in 2030 niet alleen voorzien in een aanbod van zorg en ondersteuning dat toegankelijk en kwaliteitsvol is. De raad moedigt de Vlaamse Regering aan om doelen te formuleren die duidelijk gericht zijn op kwaliteit en toegankelijkheid maar ook op performantie, rechtvaardigheid en relevantie. Elk van deze vijf uitgangspunten van maatschappelijk verantwoorde zorg moet evenveel aandacht krijgen.

De raad stelt zelf twee nieuwe doelstellingen voor rond rechtvaardigheid. Met deze doelen benadrukt de raad het belang van solidariteit en sociale rechtvaardigheid. De sociale ongelijkheid in gezondheid en welzijn wegwerken hoort daar ook bij.

Lees het advies

Communicatie

Website

Drupal 8: in de loop van 2018 werden alle overgebleven onderdelen van de website overgezet naar Drupal 8 (o.a. datatool werkbaar werk). De Drupal 8-website verzekert een goede performantie en technische onderbouw en een mobile first approach. Verder ontwikkelden we een nieuwe zoekfunctie die het zoeken met facetten toelaat en dus betere, gerichtere zoekresultaten aan de gebruiker aanbiedt.

Anysufer: het Anysurferlogo dat we einde 2017 behaalden, bleef in 2018 gelden. Dit kwaliteitslabel garandeert dat onze website voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een functiebeperking. Slechtzienden, blinden en ouderen ervaren online het vaakst problemen, maar AnySurfer bewaakt ook de toegankelijkheid voor internetgebruikers met motorische en auditieve beperkingen. Met het behalen van het label voldoen onze websites ook aan de vereisten in het kader van het Toegankelijk Web-project van de Vlaamse overheid. Meer info over het label vind je op anysurfer.be.

GDPR-proof: de SERV hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich aan de wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Sinds de start van de GDPR in mei 2018, vind je een privacyverklaring en toelichting bij het cookiebeleid op de website. Hierin geeft de SERV heldere informatie over hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens als je bv. een vraag stelt via het webformulier of inschrijft voor een evenement. De SERV doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Concreet betekent dit dat we:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor de gebruiker ze verstrekt
 • de gevraagde persoonsgegevens tot een minimum beperken
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

Bezoekers en downloads: de SAR WGG-website werd in 2018 in totaal 5.385 keer geraadpleegd door in totaal 3.450 externe bezoekers. Dat is goed voor in totaal 10.656 paginaweergaven.

5.385
raadplegingen
3.450
bezoekers
10.656
paginaweergaven

E-nieuwsbrieven

De SAR WGG verstuurt regelmatig een elektronische nieuwsbrief over zijn activiteiten. In 2018 verstuurden we nieuwsbrieven naar 598 abonnees.

De open rate van de nieuwsbrieven ligt boven de benchmark van overheidsnieuwsbrieven (26,15%) bij Mailchimp. De click rate waarbij abonnees verder klikken onder het nieuwsitem naar meer info op de website is ook beter dan de benchmark van overheidsnieuwsbrieven (3,6%).

8
nieuwsbrieven
598
abonnees

Persberichten

In 2018 verstuurde de SAR WGG 1 persbericht.

1
persbericht

Openbaarheid van bestuur

De SAR WGG volgt de wettelijke bepalingen over de openbaarheid van bestuursdocumenten die gelden voor de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.

Dat betekent onder meer dat de SAR WGG aan ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de gevraagde bestuursdocumenten openbaar maakt door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen. Deze verplichting geldt niet als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn. In praktijk worden vrijwel alle beslissingen van de SAR WGG gepubliceerd via zijn website en worden ze dus actief openbaar gemaakt.

In 2018 ontving de SAR WGG geen aanvragen tot openbaarmaking van bestuursdocumenten.

Klachtenbehandeling

De SAR WGG ontving geen klachten in 2018.

Het nieuwe format geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in werkthema's.